MOET BERICHTGEVING WAAR ZIJN?

In P-magazine (9 10 02) verscheen een interview met politicoloog Luc Huyse. Daaruit de volgende passage:

P-mag.: In de VS hebben online-referen-da er in bepaalde staten toe geleid dat de evolutietheorie niet meer mag wor-den onderwezen.

Huyse: Je kunt daarmee de gekste re-sultaten krijgen. Ik ben niet tegen het sporadisch raadplegen van de bevol-king - wat zeker op lokaal vlak zinvol kan zijn - mits een aantal voorwaarden. De vraagstelling moet verantwoord zijn en de informatieverstrekking objectief. Kunt u zich voorstellen wat een referen-dumdemocratie in Italië zou betekenen waar premier Berlusconi 80 procent van de audiovisuele media in handen heeft en niet van plan lijkt die af te staan? Dan kun je de mensen laten zeggen wat je wil.

Het Berlusconi-argument van Huyse kan natuurlijk evengoed ingebracht worden tegen de representatieve verkiezingen in Italië. Maar er is nog iets anders. Zowel Luc Huyse als de journalist van P-Magazine (Wim Swinnen) lijken het roe-rend eens te zijn over twee beweringen: (a) Er bestaan in bepaalde VS-staten online referenda, en (b) via die online referenda werd in sommige staten evolutie-onderwijs verboden. Ik infor-meerde bij Swinnen en Huyse naar hun bronnen. Swinnen verwees naar een ar-tikel van Luc Huyse in De Morgen (04-11-00), waarin laatstgenoemde schreef: "(...) Niet voor niets is erop gewezen dat langs de weg van 'electronic voting' in de VS wetten zijn ontstaan die het verbod invoeren om de evolutietheorie te onderwijzen (...)" Luc Huyse liet mij weten dat hij niet meer wist waar hij zijn informatie vandaan had gehaald.

Dane Waters van het ‘Initiative & Refe-rendum Institute’ bevestigde tegenover mij wat ik al dacht: online referenda be-staan in de VS nergens. Die bewering van Huyse ( door Swinnen zonder contro-le overgenomen) is een kwakkel. Maar is er ooit een klassiek referendum geweest dat leidde tot verbod van evolutie-onder-wijs? Ook daar had Dane Waters nooit van gehoord. Ik heb het internet afge-zocht. Niets te vinden. Maar je vindt wel wat anders. Er zijn wél een reeks parle-mentaire initiatieven geweest gericht te-gen evolutie-onderricht. In Tennessee, Oklahoma, Mississippi en Florida keur-den de deelstaatparlementen in de jaren ‘20 zo’n wetten goed. In Tennessee leid-de dit dan tot de bekende ‘monkey trial’ tegen de leraar John Scopes. Een recent voorbeeld van een (veel milder) par-lementair initiatief vinden we in Michigan (House Bill No.4382).

Natuurlijk zal Huyse nooit zeggen, dat je via parlementaire besluitvorming ‘de gekste resultaten’ kunt krijgen. Het doel van dit soort tirades is immers, om de invoering van de democratie in België af te blokken. Om het volk onmondig te hou-den. En bij dit belangrijk streven moet men zich niet laten hinderen door zoiets onnozels als de waarheid.

Jos Verhulst


Zie knipselpagina A, en verder:
http://xroads.virginia.edu/~UG97/inherit/1925home.html


http://www.hollandsentinel.com/stories/031801/loc_0318010001.shtml


- # -