17 april 2003 - JOURNAAL van Mark Grammens:

Nog gauw wat binnenhalen

Nog op de valreep voor de verkiezingen werd door de quaestuur van het parlement beslist om het vakantiegeld van de gekozenen des volks op te trekken van 1.683 naar 5.307 euro, dat is een verhoging met 215 %. Een geldige verklaring hiervoor werd niet verstrekt. De bezoldiging van parlementsleden is gekoppeld aan die van de staatsraden, maar die krijgen de verhoging van het vakantiegeld niet.
Het gaat om de leden van alle parlementen.

Uit De Standaard van 2 april:
Parlementsleden verhogen hun vakantiegeld
In navolging van Kamer en Senaat heeft het Vlaams Parlement in alle stilte ,,akte genomen'' van een gevoelige verhoging van het vakantiegeld voor alle leden van het Vlaams Parlement. Het vakantiegeld voor een parlementair bedraagt voortaan 5300 euro, voor belastingen weliswaar.
Politici uit de Kamer, Senaat en Vlaams Parlement krijgen voortaan een vakantiegeld dat gelijk is aan de zomerbonus van een ambtenaar van niveau 1. In het kader van de Copernicushervorming ontvangen alle Belgische rijksambtenaren van die rang binnenkort een vakantiegeld dat 92 procent van hun wedde bedraagt.
Kamervoorzitter Herman De Croo: ,,Die regeling geldt dus ook de topambtenaren van Kamer, Senaat en Vlaams Parlement. En we hebben ze nu uitgebreid naar het politiek personeel. Zeg maar dat we de staat hebben gelijkgeschakeld met de privé waar iedereen recht heeft op vakantiegeld.''
Het gaat om 5.300 euro. ,,De helft van dat bedrag moet er meteen weer af voor de belastingen'', zegt Herman De Croo nog.
Norbert De Batselier, voorzitter van het Vlaams Parlement: ,,Wij volgen gewoon hetgeen federaal is beslist. Alle fracties hebben hiermee ingestemd. Ook het Vlaams Blok. Alleen Dewinter vond achteraf dat dit niet moest kunnen.''
,,Ik blijf dat vinden'', stelt Dewinter desgevraagd. ,, Maar in de quaestuur van de Kamer, waar deze verkeerde beslissing is genomen, hebben alleen de traditionele politieke families zitting. Noch Spirit, Agalev, NV-A of wij hebben hiertegen kunnen protesteren. Het Vlaams Parlement wordt voor een voldongen feit geplaatst.''
De Batselier wil geen uitspraken doen over de mogelijke impact van deze beslissing op het na de gebeurtenissen in Antwerpen toch al hoog opgelaaide anti-politieke klimaat.

Betalen maar

De huidige regering heeft de belastingbetaler 18,6 miljoen euro gekost. Dat is het hoge bedrag dat zij op bevel van de rechtbank moet betalen aan de Antwerpse scheepsbouwer SKB als compensatie voor het eenzijdig verbreken van een contract voor de levering van vier mijnenvegers voor de zeemacht. Tijdens de vorige regering was dit order geplaatst als Vlaamse "compensatie" voor de vele legerbestellingen bij Waalse bedrijven. Toen Flahaut (PS) in de huidige regering minister van Defensie werd, besliste hij dit order zonder compensatie te schrappen. Reeds had het Rekenhof deze eenzijdige beslissing scherp veroordeeld, maar nu doet ook de rechtbank dit en veroordeelt zij de Belgische Staat tot betaling van een schadeloosstelling van 18,6 miljoen euro, plus interesten, aan SKB.
Het bedrag kan nog oplopen, want de rechtbank velde slechts een voorlopig vonnis. Op geen enkel moment heeft de eigenwijze Flahaut een minnelijke schikking, die voor de staat (en de belastingbetaler) voordeliger was geweest, zelfs maar bespreekbaar geacht.

Allemaal bediend ?

Nog steeds net op tijd voordat de verkiezingscampagne begint, heeft minister van Financiën Reynders zijn kabinetschef benoemd tot directeur van de fiscus. Die is binnen. Het is de vierde kabinetschef van Reynders op een rij die een functie krijgt op het ministerie, met voorbijgaan van de mensen die ijverig de verschillende stadia van de administratie doorliepen en met succes examen aflegden. Kabinetschef worden bij Reynders is dus slechts een methode, maar dan wel de meest efficiënte, om een topfunctie op het ministerie van Financiën te krijgen. De eerste kabinetschef van Reynders belandde aan de top van de Nationale Bank, de tweede werd manager van het ministerie van Financiën, de derde werd directeur van de commissie voor Bank- en Financiewezen bij hetzelfde ministerie. De vierde is dus nu ook binnen. Reynders is iets minder dan vier jaar minister van Financiën geweest. Als de verkiezingsuitslag en de regeringsvorming hem in staat stellen om het nog vier jaar te blijven, dan bestaat de hele top van de Belgische financiën uit pionnen van Reynders (Luiks Grootoosten).