* ZWEDEN: EURO-REFERENDUM?


Volgens een in februari gehouden opiniepeiling is momenteel 47% van de Zweden gewonnen voor de overschakeling naar de Euro, terwijl 34% de Zweedse Kroon willen behouden. Ministerpresident Go"ran Persson wil volgend jaar een referendum over de kwestie houden. Eerst komen er in het najaar nog parlementsverkiezingen.
* EEN VOORBEELD VOOR HET VOLK


Indien je wil weten hoe de elite écht over de modale burger denkt, dan luister je beter niet naar de propaganda die direct voor de bevolking is bestemd. Het is leerzamer om te letten op de woorden die vallen bi`nnen de elite zelf. Zijdelings hoor je dan, hoe daarboven over ons wordt gedacht.


De kranten wisten op 12 feburari te melden dat premier Verhofstadt een vermanende brief heeft gestuurd naar Prins Laurent. De blitse Prins is in Brugge aan een snelheid van 137 km/u voorbijgezoefd op een plaats waar maximaal 70 km/u is toegelaten.


Verhofstadt wijst de Prins erop, dat hij een ` voorbeeldfunctie' heeft. Nu weten we meteen hoe de premier over ons denkt. Hij beschouwt ons burgers als kleuters, die geacht worden op te kijken naar de Prins als naar een soort grote broer, die ons tot voorbeeld strekt.


Hoezo voorbeeldfunctie? Dient de modale burger, die wel degelijk moet werken voor zijn brood, en die wel degelijk moet studeren voor zijn diploma, nu opeens te gaan opkijken naar een Prins die nooit iets bewezen heeft?


Het is Laurent die naar de gewone burger moet opkijken. Tenslotte is het die modale burger die het belastingsgeld opbrengt, waarmee de Prins vervolgens glimlachend de zwaarste verkeersboetes kan betalen.


Overigens bleek, twee dagen nadat Verhofstadt de berispende brief naar de Prins had gericht, dat onze premier zelf werd betrapt bij het rijden van 170 km/u op een plaats, waar maximaal 120 km/u is toegelaten. Er kwam geen boete, want Verhofstadt beschikt als premier over een wagen met zwaailicht die in noodgevallen de snelheidsbeperkingen mag overtreden. Het noodgeval was in dit geval een diner tussen liberale excellenties, dat tijdig moest worden bereikt.
* REFERENDA IN LIECHTENSTEIN

In Liechtenstein vonden op 10 maart 2002 twee interessante referenda op volksiniatief plaats. Het eerste referendum betrof een toelage van 750.000 Frank, die het parlement had toegekend aan het muziekfestival `Little Big One'. De initiatiefnemers voerden ondermeer aan, dat deze subsidie onevenredig hoog was in vergelijking met andere cultuursubsidies. Inderdaad werd de subsidie door 65,8% van de kiezers afgewezen. Deze muis kreeg nog een interessant staartje. Een steuncomité voor het festival, dat de referendumnederlaag zag aankomen, had een geldinzameling ten voordele van het festival op touw gezet, en is erin geslaagd om bij de voorstanders een bedrag gelijk aan de verloren subsidiesom in te zamelen.


Dit Liechtensteinse referendum doet dus de vraag rijzen, of het in principe niet beter zou zijn cultuursubsidies telkens te laten opbrengen door de burgers die in een concreet initiatief geïnteresseerd zijn.


Een tweede volksinitiatief betrof het transitverkeer door Liechtenstein. Een nieuw tunnelproject zou meer transitverkeer tussen Oostenrijk en Zwitserland langsheen enkele gemeenten van Liechtenstein leiden.


Hoewel het hier een typisch `nimby'-initiatief (`Not In My BackYard') betrof, kreeg het voorstel in geen enkele van de betrokken gemeenten een meerderheid. Het initiatief werd afgewezen met een globale meerderheid van 54,5%. Het deelnamepercentage voor beide referenda bedroeg 65%.


(uit `St.Galler Tagblatt', 11 maart 2002)
2002

* DIRECTE DEMOCRATIE IN ZUID-TIROL


In Zuid-Tirol bestaat een burgerbeweging voor de invoering van de (directe) democratie: de `Initiative für mehr Demokratie' (http://www.dirdemdi.org). Die beweging heeft momenteel haar handen meer dan vol.


Het nieuwe, door het Italiaans parlement goedgekeurde statuut voor autonome regio's regelt de invoering van een soort regionaal grondwetgevend referendum (het `Satzungsreferendum'). Merkwaardig genoeg gaat het om een vrij goede referendumregeling, met een vrij lage handtekeningdrempel en zonder deelnamequorum. De `Landesregierung' van Zuid-Tirol wil daarnaast ook een gewoon wetgevend volksreferendum invoeren. De voorgestelde handtekeningdrempel zou echter tweemaal hoger liggen dan de drempel opgelegd voor het `Satzungsreferendum'. En terwijl voor dit laatste geen deelnamequorum is vereist, wil de deelstaatregering een quorum van 50% opleggen voor het gewone referendum. Indien deze maatregel doorgang vindt, zou in Zuid-Tirol een unieke situatie ontstaan: een grondwetgevend referendum dat lagere drempels heeft dan een gewoon referendum.


Winter 2002

STRIJD OM SYMBOLEN IN BOLZANO

Op 6 oktober vond in Bolzano, de hoofdplaats van ZuidTirol, een referendum plaats over de naamsverandering van het hoofdplein van de stad. Dit plein droeg de naam 'Piazza Vittoria', Plein van de Overwinning, die verwees naar de geallieerde overwinning waarmee de eerste wereldoorlog eindigde. Als gevolg daarvan werd Zuid-Tirol, dat deel uitmaakte van OostenrijkHongarije, aangehecht bij ItaliŽ. De meerderheid van de bevolking in ZuidTirol is Duitstalig, maar in de hoofdplaats Bolzano spreekt de meerderheid Italiaans. De coalitie van centrumlinkse en Duitstalige partijen, die ZuidTirol bestuurt, had in 2001 de 'Piazza Vittoria' herdoopt tot 'Piazza della Pace', Plein van de Vrede.
Hiertegen was verzet gekomen van de rechtse partijen. Die vonden dat de geschiedenis niet mag worden uitgewist, en zij lanceerden een correctief referendum om het plein opnieuw zijn vorige naam te geven. Voorstanders van de nieuwe naam vonden, dat de oude naam kwetsend was voor de Duitstaligen. De affaire kreeg een zekere nationale weerklank toen Gianfranco Fini een week voor het referendum op bezoek kwam in Bolzano om het herstel van de oude pleinnaam te steunen. Uiteindelijk haalde dit voorstel ook een meerderheid van 62% (30.873 stemmen).Thuisblad.